SAVES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE)
VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu Saves Enerji Anonim Şirketi’ne (“Saves Enerji” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu çerçevesindeki talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu net ve tam doldurarak ve ıslak imzalı halini, şirketimiz Saves Enerji’in "Kuzguncuk Mah. Gümüşyolu Çıkmazı Sok. No: 5/8 Üsküdar / İstanbul" şeklindeki şirket adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra savesenerji@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunun 13. Maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecektir.

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müşterilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, potansiyel müşterilerimizi internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımız ve sair üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket'in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

Ad- Soyad:
T.C. Kimlik No:
Telefon Numarası:
Adres:
E-Posta Adresi:
Kurumumuz İle Olan İlişkiniz:
(Müşteri, tedarikçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vs.)

2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Lütfen talebinize uyan ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

 • ( ) Kurumunuzun kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
 • ( ) Eğer kişisel veri işliyorsanız bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
 • ( ) Eğer kişisel veriyi işliyorsanız bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
 • ( ) Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
 • ( ) Kişisel verilerim eksik veya yanlış işlendiğinden düzeltilmesini istiyorum.
 • ( ) Kişisel verilerim mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
 • ( ) Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 • ( ) Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
 • ( ) Kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

3. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu kişisel verileri belirtiniz.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. EKLER

Başvurunuzda belirtmek istediğiniz belge varsa belirtiniz.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN ULAŞTIRILMA BİÇİMİ:

 • ( ) Adresime gönderilsin.
 • ( ) E-Posta adresime gönderilsin.
 • ( ) Elden teslim alacağım.

6. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan irtibatınızı tespit ederek ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi tespit ederek ilgili başvurunuza süresinde doğru yanıt verilebilmesi için düzenlenmiştir.

Hataların önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için, kimlik ve yetki tespiti için Saves Enerji’nin ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı vardır. İşbu başvuru formu kapsamındaki taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru olması halinde Saves Enerji hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Saves Enerji, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Kişisel Veri Sahibi

Adı – Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmzası:

Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiler

Başkası adına başvuruda bulunan kişilerin, başvuru yapmaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri (noterden onaylı vekâletname vb.) başvurunun ekinde göndermeleri gerekmektedir.

Adı – Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmzası: