KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Saves Enerji Anonim Şirketi (“Saves Enerji” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmet ve ticari ilişkiniz nedeniyle Şirketimize sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

 • KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • VERİ İŞLEYEN: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • VERİ KAYIT SİSTEMİ: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • VERİ SORUMLUSU: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca “Kuzguncuk Mah. Gümüşyolu Çıkmazı Sok. No: 5/8 Üsküdar / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Maslak Vergi Dairesine 753 114 4652 ile kayıtlı Saves Enerji Anonim Şirketi Veri Sorumlusu’dur.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Saves Enerji toplanan kişisel verilerinizi; 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu olduğu hallerde, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemektedir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 • Şirketimizin ve Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerin, tedarikçilerin, hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, fiziksel mekân güvenliği, finans (IBAN/banka hesap bilgileri, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk muhasebe işlerinin takibi, mal ve hizmet alım süreçlerinin, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi veya Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, finans (IBAN/hesap bilgileri) müşteri işlem, hukuki işlem verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetleri ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin işyerlerini ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekân güvenliği veriniz, fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,
 • Saves Enerji’ye ait https://saves.com.tr/ internet sitesi çevrimiçi ziyaretçi, Kullanıcı verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sahibi ile iletişime geçilmesi ve Saves Enerji tarafından yürütülen iletişime ilişkin idari operasyonların yürütülmesi,
 • Veri sahibinin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi,
 • Saves Enerji tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Saves Enerji ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin temini ile Saves Enerji’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Saves Enerji’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 • İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,
 • Kurumsal itibar yönetimi, şirket insan kaynakları sürecinin yürütülmesi ve medya iletişimi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar dahilinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla; resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize (yalnızca anonim olarak), iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), yatırımcılarımıza (yalnızca anonim olarak), ifa yardımcılarımız (yalnızca anonim olarak), çalışanlarımız (yalnızca anonim olarak), yöneticilerimiz ve tedarikçilerimize (yalnızca anonim olarak), hissedarlarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hallerine dayanılarak tarafınızla akdedilen sözleşme, şirketimiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işlenmektedir.

5. VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Saves Enerji’ye başvurarak;

 • - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • - Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • - Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, linkteki başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Kuzguncuk Mah. Gümüşyolu Çıkmazı Sok. No: 5/8 Üsküdar / İstanbul” şeklindeki şirket adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra bilgi savesenerji@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.
Şirketimiz, Kanunun 13. Maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Saves Enerji tarafından reddedilecektir.

6. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmakta ve sonrasında Kanun’un 7. maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.