SAVES ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

Saves Enerji Anonim Şirketi (“Saves Enerji” veya “Şirket”) olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımız ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Saves Enerji Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na ("Politika") göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

2. KAPSAM

Müşterilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, potansiyel müşterilerimizi internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımız ve sair üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.

Politikamız, Şirket'in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIM VE KISALTMALAR

 • Şirket: Saves Enerji Anonim Şirketi
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
 • Çalışan: Şirket personeli
 • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
 • KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • Politika: Saves Enerji A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

 • Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi
 • Kanundan doğan haklar,

hususlarında İlgili Kişi'yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

4.2. Kişisel Veri Sahibinin Hak Taleplerine Uyma Yükümlüğü

Kişisel veri sahiplerinin, gerek duydukları hallerde yazılı olarak veya Kişisel Veri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuruda bulunarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında kendi verilerine ilişkin bilgi talebinde bulunma hakları vardır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu duruma itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

4.3. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Saves Enerji; Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve söz konusu verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

5.1. Kişisel veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir. Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

5.2. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına Saves Enerji ayrıca önem vermektedir. Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken öncelikle veri işleme şartlarının var olup olmadığı tespit edilmekte, hukuka uygunluk şartlarının varlığından emin olunduktan sonra veri işleme faaliyetleri yürütülmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü idari/teknik tedbirlere uygun olarak mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda doğrudan, diğer durumlarda ise özel nitelikli kişisel veri sahibinin açık rızası alınarak işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Saves Enerji kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkelerle uyumlu olarak işlemektedir.

6.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

Saves Enerji, kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketlerimiz tarafından, iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde, sınırlı bilgiler ile işlenmektedir.

6.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Saves Enerji, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almıştır. Veri sahibi’nin başvurusu üzerine veya tespit halinde verilerin düzeltilmesini temin eder.

6.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Saves Enerji, kişisel verilerin işlenme amaçlarını belirli ve açık bir şekilde ortaya koymakta ve iş faaliyetleriyle bağlantılı olarak, meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

6.4. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Saves Enerji, kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı olarak, veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiği ölçüde işlemektedir.

6.5. Kişisel Verilerin Kanuni Düzenlemeler Tarafından Öngörülen ve Ticari Meşru Menfaatlerimiz Süresince Saklanması

Saves Enerji, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süreye uyar. Böyle bir süre belirlenmiş ise, sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Şirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:

 • Şirketimizin ve Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerin, tedarikçilerin, hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, fiziksel mekân güvenliği, finans (IBAN/banka hesap bilgileri, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk muhasebe işlerinin takibi, mal ve hizmet alım süreçlerinin, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi veya Şirketimizin bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, finans (IBAN/hesap bilgileri) müşteri işlem, hukuki işlem verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim/etik faaliyetleri ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin işyerlerini ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekân güvenliği veriniz, fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,
 • Saves Enerji’ye ait https://saves.com.tr/ internet sitesi çevrimiçi ziyaretçi, Kullanıcı verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sahibi ile iletişime geçilmesi ve Saves Enerji tarafından yürütülen iletişime ilişkin idari operasyonların yürütülmesi,
 • Veri sahibinin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi,
 • Saves Enerji tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Saves Enerji ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin temini ile Saves Enerji’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Saves Enerji’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 • İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,
 • Kurumsal itibar yönetimi, şirket insan kaynakları sürecinin yürütülmesi ve medya iletişimi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması.

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZANIN ARANMADIĞI İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması
 • Veri sorumlusu olarak herhangi bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

9.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Saves Enerji, Kanun’un 8. Maddesi gereğince, yurt içinde yürütülen veri aktarımı faaliyetlerinde veri işleme şartlarına uygun olarak hareket etmektedir. Dolayısıyla veri sahibinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarım yapılmaz. Ancak Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen, veri sahibinin açık rızası aranmayacak hallerden birinin mevcut olması halinde kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası olmaksızın yurt içinde üçüncü kişilere aktarımı mümkündür.

9.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Saves Enerji, Kanun’un 9. maddesi uyarınca, veri sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına veri aktarımında bulunmaz.
Ancak aşağıda belirtilen hallerden birinin mevcut olması halinde kişisel verilerin, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yurt dışında üçüncü kişilere aktarımı mümkündür:

 • Kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Saves Enerji ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması

9.3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

Saves Enerji, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 • Tedarikçilerimize
 • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza
 • Şirketimiz iştirakleri ve grup şirketlerine
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
 • Hizmet alınan kişi veya 3.kişiler veya işbirliği yapılan danışman, kuruluş veya otoritelere
 • Hissedarlarımıza

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilir.

10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi'ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi'nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

 • - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • ,
 • - Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • - Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • - Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • - Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • - Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınsa sahiptir.

10.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, linkteki başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde "Kuzguncuk Mah. Gümüşyolu Çıkmazı Sok. No: 5/8 Üsküdar / İstanbul" şeklindeki şirket adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra savesenerji@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.2. Başvurunun değerlendirilmesi

10.2.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

10.2.2. Başvurunun değerlendirilme usulü

İşbu Politika'nın 10.2.1. maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

11. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NA OLAN ŞİKAYET HAKKI

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu'na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

12. SAVES ENERJİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINA UYUMU

 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkin sistemler güncellenmektedir.
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerekli güvenlik sistemleri oluşturulmuştur. Sistemin güncelliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri sahipleri verilerin elde edilmesi sırasında aydınlatılmakta, bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarını oluştururken Kanun’da ve ilgili mevzuatta öngörülen düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

13. POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

14. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ

İşbu Politika Şirket tarafından belirlenecek periyotlarda gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde yasa ve yönetmeliklerle Şirket içi belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

15. YÜRÜRLÜK

İşbu Politika yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.